QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG GIA CÔNG CƠ KHÍ (Hà nội)
Ngày đăng tin: 02/01/2020 - Ngày hết hạn: 31/12/2020
Tin tuyển dụng này đã hết hạn

NHIỆM VỤ CHÍNH

Quản lý, điều hành hoạt động của phân xưởng gia công cơ khí để sản xuất các sản phẩm
dưới đây theo chỉ tiêu kế hoạch năm, tháng và các lệnh sản xuất được công ty giao,
gồm:
- Trạm trộn bê tông xi măng
- Xe phun tưới nhũ tương nhựa đường
- Lắp dựng Trạm trộn bê tông xi măng tại công trường
- Các sản phẩm cơ khí khác( cân, kết cấu thép, dầm cầu trục, thiết bị thu hồi vật liệu
thải , cát , đá..)
- Chủ động tìm kiếm công việc gia công cơ khí để khai thác tiềm năng các thiết bị
hiện có trong xưởng
 
Nhiệm vụ cụ thể năm 2019
a) Lập kế hoạch sản xuất cho phân xưởng (tháng, tuần) theo từng hợp đồng và theo lệnh
sản xuất
- Phối hợp với các bộ phận liên quan để cân đối kế hoạch sản xuất của phân xưởng hàng
tháng/ tuần/ trên cơ sơ kế hoạch sản xuất hàng tháng, tuần, các lệnh sản xuất của công
ty. Bản cân đối kế hoạch bao gồm các nội dung: Hồ sơ thiết kế- Vật tư- Nhân công -
Thiết bị- các nguồn lực khác có liên quan
b) Giao nhiệm vụ sản xuất cho các tổ hàng ngày theo theo lệnh sản xuất, theo kế hoạch
sản xuất
- Phát hành các Phiếu giao việc
- Thu hồi các Bản giao việc và nhận xét, đánh giá
- Triển khai bản vẽ công nghệ dùng cho gia công và chuyển xuống tổ sản xuất; tổ chức
sản xuất, hướng dẫn, kiểm tra công nhân trực tiếp ở các tổ sản xuất sản phẩm đúng tiêu
chuẩn kỹ thuật
c) Quản lí chất lượng sản phẩm
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện qui trình kiểm tra chất lượng sản phẩm-
- Không để sai lỗi kĩ thuật, chất lượng xảy ra
d) Quản lí lao động (số nhân công dưới 20 người)
- Cùng phòng NSHC xây dựng định mức lao động cho các khâu, công đoạn công việc
và luôn cải tiến thao tác công việc để tăng năng xuất lao động.> KH tháng 2, 3-2019
- Tổ chức thống kê năng xuất lao động tháng, quí, năm
- Giám sát, đôn đốc công nhân thực hiện giờ giấc, nội qui lao động, an toàn lao động
e) Quản lí vật tư và chi phí vật tư, nguyên liệu trong sản xuất
- Lập kế hoạch nhu cầu vật tư theo kế hoạch thời gian (tháng, tuần) và theo từng hợp
đồng và các bản KH vật tư điều chỉnh theo diễn biến của quá trình sản xuất trong tháng,
quí,năm-
- Thực hiện các giải pháp để kiểm soát chi phí vật tư theo định mức Cty đã ban hành
trong quá trình sản xuất .
- Cải tiến hoặc xây dựng các định mức bổ xung theo yêu cầu quản lí.
- Báo cáo, đánh giá hàng quí và theo yêu cầu của các phòng nghiệp vụ hoặc của lãnh
đạo Cty về thực hiện định mức.
f) Quản lí việc thực hiện nội qui công tác an toàn lao động, cháy nổ, môi trường
g) Tổ chức lắp trạm hoặc bảo hành trạm cho khách hàng (khi phòng dịch vụ yêu cầu)
h) Lập báo cáo năm, quí, tháng tuần theo qui định, gửi lãnh đạo công ty và các phòng
liên quan về tình hình về kết quả hoạt động của phân xưởng
 
YÊU CẦU:
- Tốt nghiệp kĩ sư cơ khí Máy xây dựng hoặc chế tạo máy
- Đã kinh qua điều hành sản xuất (phân xưởng) ở các công ty có tổ chức sản xuất công
nghiệp (theo dây chuyền)
- Có ý thức quản lí nhân công cao
- Khả năng sử dụng máy vi tính để soạn thảo văn bản, lập các biểu kế hoạch, báo cáo…
- Có khả năng tự chủ tìm việc cho phân xưởng
- Thu nhập thoả thuận, kể cả khoán doanh thu, thu nhập
 
Hình thức nộp hồ sơ: Gửi CV online qua hòm mail: tuyendung@cevn.com.vn. Hotline: (+84 24) 62598414

 

Số lượt đọc: 6277 -